Godziny otwarcia : Poniedziałek - Piątek 9:00 - 20:00, Sobota 9:00 - 14:00


  Umów wizytę : Tel. 22 729 00 33, Kom. 608 603 970

Regulamin świadczenia i rozliczania usług w Gabinecie stomatologicznym Ortodent

Zasady rozliczania i świadczenia usług

 1. Wizyta w Gabinecie może zostać umówiona osobiście lub telefonicznie pod numerem 608 603 970, 22 729 00 33 .
 2. Do umówienia wizyty niezbędne jest podanie danych osobowych: imię, nazwisko oraz telefon kontaktowy.
 3. Obecność na wizycie jest potwierdzana przez pracownika rejestracji telefonicznie najpóźniej 1 dzień wcześniej. Niepotwierdzenie obecności na wizycie przez Pacjenta będzie skutkować anulowaniem wizyty, o czym Pacjent zostanie poinformowany SMSem. Potwierdzenie obecności na wizycie przez Pacjenta jest dla Gabinetu wiążące. Gabinet rezerwuje wówczas czas pracy lekarza oraz asysty stomatologicznej.
 4. Gabinet Może naliczyć opłatę rezerwacyjną w kwocie ustalonej przez lekarza w przypadku Pacjentów, którzy nie przyszli na wizytę pomimo wcześniejszego potwierdzenia obecności lub odwołali obecność w dniu wizyty.
 5. Opłata rezerwacyjna zostanie zaliczona na poczet zapłaty za wykonanie świadczenia i zostanie rozliczona po wykonaniu tego świadczenia przez Gabinet na umówionej wizycie.

 6. W przypadku nieobecności Pacjenta na wizycie i nieodwołanie jej minimum 24 godziny przed wizytą, za którą Pacjent uiścił opłatę rezerwacyjną, opłata ta jest zatrzymywana na poczet strat, jakie poniósł Gabinet w wyniku nieobecności Pacjenta, a Pacjent otrzymuje potwierdzenie zapłaty w formie paragonu lub faktury.

 7. W przypadku, gdy wizyta zostanie odwołana przez Pacjenta z wyprzedzeniem co najmniej 1 dnia roboczego lub gdy odwołanie wizyty zostanie zgłoszone w terminie krótszym z powodu nagłej choroby oraz zostanie ustalony nowy termin wizyty – zaliczka zostaje przeniesiona na kolejny termin wizyty.

 8. Opłata rezerwacyjna / zaliczka pobierane są w Gabinecie podczas rejestracji wizyty.  W przypadku rezerwacji wizyty telefonicznie, Pacjent ma możliwość wpłaty zaliczki BLIKiem na numer tel. 608 603 970 niezwłocznie po zakończeniu rozmowy telefonicznej lub przelewem na podane SMSem konto.
 9. W przypadku, gdy Pacjent odwoła rezerwację wizyty w terminie krótszym niż 1 dzień roboczy, zaliczka przepada. Pacjent zostanie poinformowany o tym fakcie przez pracownika rejestracji
 10. Pacjent z objawami infekcji, gorączką, opryszczką proszony jest o przełożenie terminu wizyty. Ze względu na wspólne bezpieczeństwo innych pacjentów oraz personelu Gabinetu, Pacjent z ww. objawami nie zostanie przyjęty na wizytę mimo przybycia.
 11. W przypadku zaistnienia nieprzewidywalnych okoliczności, uniemożliwiających wykonanie usługi przez Gabinet np. brak dostawy prądu lub wody do Gabinetu, nagła choroba lekarza lub higienistki, pracownik recepcji niezwłocznie informuje Pacjenta o zaistniałym fakcie i konieczności przełożenia terminu wizyty. Zdarzenie takie traktowane jest jako siła wyższa
  i Pacjent nie może mieć roszczeń w związku z brakiem realizacji usługi w ustalonym terminie.

Definicje

Gabinet– Gabinet stomatologiczny Ortodent zlokalizowany w Pruszkowie przy ul. Powstańców 3a

Lekarz – osoba wykonująca zawód stomatologa w Gabinecie stomatologicznym Ortodent

Higienistka – osoba wykonująca zawód higienistki stomatologicznej w Gabinecie stomatologicznym Ortodent

Pacjent – osoba fizyczna, która korzysta lub zamierza skorzystać z usług świadczonych przez lekarzy i/lub higienistki stomatologiczne w Gabinecie stomatologicznym Ortodent

Pracownik rejestracji – osoby odpowiedzialne za prowadzenie rejestru zapisów Pacjentów, pobieranie opłat za świadczone usługi oraz udzielanie informacji z zakresu usług świadczonych w Gabinecie, jak również zasad działalności Gabinetu, w tym  o obowiązującym regulaminie

Rezerwacja wizyty – rezerwacja przez Pacjenta czasu pracy lekarza oraz asystentki stomatologicznej i/lub higienistki stomatologicznej w określonym terminie

Zamówienie usługi– oświadczenie woli Pacjenta stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży usługi stomatologicznej             z Gabinetem, określające rodzaj usług będących przedmiotem umowy sprzedaży

Odwołanie wizyty – powiadomienie Gabinetu o rezygnacji z wizyty telefonicznie lub SMS pod numerem 608 603 970              lub za pośrednictwem maila wysłanego na adres recepcja@karolonek.pl

Opłata rezerwacyjna / zaliczka – opłata na prawach zadatku określonego w art. 394 par.1,2,3 Kodeksu cywilnego

1 dzień roboczy – 1 pełny dzień przed dniem umówionej wizyty, tj. w godzinach pracy Gabinetu (8.30 -20); wyjątek stanowią wizyty zaplanowane na poniedziałek – informowanie do godziny 9 w dniu wizyty