Godziny otwarcia : Poniedziałek - Piątek 9:00 - 20:00, Sobota 9:00 - 14:00


  Umów wizytę : Tel. 22 729 00 33, Kom. 608 603 970

Regulamin świadczenia i rozliczania usług w Gabinecie stomatologicznym Ortodent

Zasady rozliczania i świadczenia usług

 1. Wizyta w Gabinecie może zostać umówiona osobiście lub telefonicznie pod numerem 608 603 970, 22 729 00 33 .
 2. Do umówienia wizyty niezbędne jest podanie danych osobowych: imię, nazwisko oraz telefon kontaktowy.
 3. Obecność na wizycie jest potwierdzana przez pracownika rejestracji telefonicznie najpóźniej 1 dzień wcześniej. Niepotwierdzenie obecności na wizycie przez Pacjenta będzie skutkować anulowaniem wizyty, o czym Pacjent zostanie poinformowany SMSem. Potwierdzenie obecności na wizycie przez Pacjenta jest dla Gabinetu wiążące. Gabinet rezerwuje wówczas czas pracy lekarza oraz asysty stomatologicznej.
 4. Gabinet nalicza opłatę rezerwacyjną w kwocie 150 zł dla Pacjentów pierwszorazowych.
 5. Gabinet może naliczyć opłatę rezerwacyjną w wysokości 150 zł przy wizytach trwających co najmniej 1,5h oraz wizytach higienizacyjnych.
 6. Gabinet może naliczyć opłatę rezerwacyjną w kwocie ustalonej przez lekarza w przypadku Pacjentów, którzy nie przyszli na wizytę pomimo wcześniejszego potwierdzenia obecności lub odwołali obecność w dniu wizyty.
 7. Opłata rezerwacyjna zostanie zaliczona na poczet zapłaty za wykonanie świadczenia i zostanie rozliczona po wykonaniu tego świadczenia przez Gabinet na umówionej wizycie.

 8. W przypadku nieobecności Pacjenta na wizycie i nieodwołanie jej minimum 24 godziny przed wizytą, za którą Pacjent uiścił opłatę rezerwacyjną, opłata ta jest zatrzymywana na poczet strat, jakie poniósł Gabinet w wyniku nieobecności Pacjenta, a Pacjent otrzymuje potwierdzenie zapłaty w formie paragonu lub faktury.

 9. W przypadku, gdy wizyta zostanie odwołana przez Pacjenta z wyprzedzeniem co najmniej 1 dnia roboczego oraz zostanie ustalony nowy termin wizyty – zaliczka zostaje przeniesiona na kolejny termin wizyty.

 10. Opłata rezerwacyjna / zaliczka pobierane są w Gabinecie podczas rejestracji wizyty.  W przypadku rezerwacji wizyty telefonicznie, Pacjent ma możliwość wpłaty zaliczki BLIKiem na numer tel. 608 603 970 niezwłocznie po zakończeniu rozmowy telefonicznej lub przelewem na podane SMSem konto. Potwierdzenie rezerwacji następuje po otrzymaniu przez Gabinet        ww. opłaty.
 11. Pacjent z objawami infekcji, gorączką, opryszczką proszony jest o przełożenie terminu wizyty. Ze względu na bezpieczeństwo innych pacjentów oraz personelu Gabinetu, Pacjent z ww. objawami nie zostanie przyjęty na wizytę mimo przybycia.
 12. W przypadku zaistnienia nieprzewidywalnych okoliczności, uniemożliwiających wykonanie usługi przez Gabinet np. brak dostawy prądu lub wody do Gabinetu, nagła choroba lekarza lub higienistki, pracownik recepcji niezwłocznie informuje Pacjenta o zaistniałym fakcie i konieczności przełożenia terminu wizyty. Zdarzenie takie traktowane jest jako siła wyższa
  i Pacjent nie może mieć roszczeń w związku z brakiem realizacji usługi w ustalonym terminie.

Definicje

Gabinet– Gabinet stomatologiczny Ortodent zlokalizowany w Pruszkowie przy ul. Powstańców 3a

Lekarz – osoba wykonująca zawód stomatologa w Gabinecie stomatologicznym Ortodent

Higienistka – osoba wykonująca zawód higienistki stomatologicznej w Gabinecie stomatologicznym Ortodent

Pacjent – osoba fizyczna, która korzysta lub zamierza skorzystać z usług świadczonych przez lekarzy i/lub higienistki stomatologiczne w Gabinecie stomatologicznym Ortodent

Pracownik rejestracji – osoby odpowiedzialne za prowadzenie rejestru zapisów Pacjentów, pobieranie opłat za świadczone usługi oraz udzielanie informacji z zakresu usług świadczonych w Gabinecie, jak również zasad działalności Gabinetu, w tym  o obowiązującym regulaminie

Rezerwacja wizyty – rezerwacja przez Pacjenta czasu pracy lekarza oraz asystentki stomatologicznej i/lub higienistki stomatologicznej w określonym terminie

Zamówienie usługi– oświadczenie woli Pacjenta stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży usługi stomatologicznej z Gabinetem, określające rodzaj usług będących przedmiotem umowy sprzedaży

Odwołanie wizyty – powiadomienie Gabinetu o rezygnacji z wizyty telefonicznie lub SMS pod numerem 608 603 970 lub za pośrednictwem maila wysłanego na adres recepcja@karolonek.pl

Opłata rezerwacyjna / zaliczka – opłata na prawach zadatku określonego w art. 394 par.1,2,3 Kodeksu cywilnego

1 dzień roboczy – 1 pełny dzień przed dniem umówionej wizyty, tj. w godzinach pracy Gabinetu (8.30 -20); wyjątek stanowią wizyty zaplanowane na poniedziałek – informowanie do godziny 9 w dniu wizyty